Algemene Voorwaarden

* Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 De hondenschool: Tat Hondentraining, gevestigd te Elst (UT), Kleingeel 17, 3921 EM, gemeente Rhenen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59804610
1.2 Cursist: Hondenbezitter en/of eigenaar van de hond(en) die het inschrijfformulier heeft ondertekend.
1.3 Opdracht: Het geven van training aan cursist met hond(en) door de hondenschool.
1.4 Overeenkomst tussen hondenschool en cursist, waarbij de hondenschool training geeft aan de cursist met hond(en).
1.5 Hond(en): Hond(en) van de cursist.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de cursist en de hondenschool.
2.2 Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.3 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in welke vorm dan ook is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.4 De hondenschool behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en/of de prijslijst te veranderen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op de website van de hondenschool. De cursist kan bij gewijzigde algemene voorwaarden en/of prijslijst geen aanspraak meer maken op eerdere uitgave.

Artikel 3 – Gezondheid
3.1 Uw hond(en) dient/dienen aantoonbaar ingeënt of getitert te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting en de enting tegen kennelhoest. Een kopie van het geldige vaccinatiebewijs moet in het bezit worden gesteld van de hondenschool. Tevens dient/dienen uw hond(en) vrij te zijn van luizen, teken, vlooien, oormijt en wormen. Vraag uw dierenarts naar de juiste behandeling hiervoor.
3.2 De cursist dient de hondenschool zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekte(n) van de hond(en). Eventuele bekend zijnde ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door cursist aan de hondenschool kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 4 – Rechten en plichten cursist
4.1 Cursist is verplicht alle formulieren volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. Cursist dient de hondenschool volledig op de hoogte te brengen van gezondheid, aard, bijzonderheden enz. met betrekking tot de hond(en).
4.2 De cursist is aansprakelijk jegens de hondenschool voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden of achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 Uw hond(en) dient/dienen opgenomen te zijn in uw eigen WA verzekering. Een kopie hiervan moet in het bezit zijn van de hondenschool.
Volgens het Burgerlijk Wetboek blijft U als eigenaar van uw hond(en) te allen tijde aansprakelijk voor door uw hond(en) aangerichte schade.
4.4 Bij verhindering dient cursist voor de eerst volgende cursusdag, de hond(en) af te melden. Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte van de betreffende hond, sterfte familielid eigenaar in de eerste graad, rampen en calamiteiten.

Artikel 5 – Rechten en Plichten hondenschool
5.1 De hondenschool heeft te allen tijde het recht om trainingen af te zeggen of trainingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van ziekte, slechte weersomstandig­heden, zoals sneeuw, ijzel, extreme regenval, onweer, harde wind, bij extreem warme temperaturen etc.
5.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor de cursus op te schorten tijdens vakantie of snipperdagen. De hondenschool dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan cursist.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidsstelling
6.1 Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar/bezitter van de hond(en).
6.2 Cursist is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de hondenschool en/of derden veroorzaakt door de hond(en) van cursist. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op cursist verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen cursist van de desbetreffende betrokken hond(en) gedeeld.
6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van sterfte familielid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
6.4 Eventueel gemaakte of te maken kosten bij ziekte(n), verwondingen, aandoeningen of overlijden tijdens of vlak na een opdracht zijn volledig voor rekening van cursist.

Artikel 7 – Schade en verzekeringen
7.1 Cursist is verplicht om een WA verzekering te hebben afgesloten waarbij de hond(en) van cursist volwaardig meeverzekerd zijn. Ook voor elke tweede, derde etc. hond(en). Een kopie hiervan moet in het bezit zijn van de hondenschool.
7.2 Indien de hondenschool aansprakelijk zou worden gehouden voor enige schade die cursist lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen – uitgezonderd gevallen van overmacht – blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van de overeengekomen dienst op die betreffende datum.
7.3 Cursist is volgens de Nederlandse Wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan derden of aan eigendommen – waaronder andere honden.

Artikel 8 – Betalingen
8.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Jaarlijks worden de prijzen door middel van een prijsindex aangepast aan de marktomstandigheden.
8.2 De hondenschool is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door cursist.
8.3 Het door cursist te betalen bedrag dient uiterlijk 1 dag voor ingang van de cursus te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de hondenschool. Indien niet op tijd betaald zal de hondenschool de gevraagde service niet kunnen verlenen.
8.4 Cursist ontvangt een factuur van de hondenschool.
8.5 Restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk in schijnende gevallen, bij het overlijden of aanwijsbare ziekte van de hond.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht
9.1 In gevallen van geschillen tussen de hondenschool en cursist is in eerste aanleg de rechter, binnen wiens gebied de hondenschool is gevestigd, bevoegd. Dit, tenzij cursist binnen een maand nadat de hondenschool schriftelijk aan cursist heeft meegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
9.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Artikel 10 – Marketing
10.1 Cursist gaat akkoord met het gebruik van door de hondenschool genomen foto/videomateriaal van de hond voor eigen marketingdoeleinden. Hierbij kan worden gedacht aan folders, website en reclamemateriaal.